Základní a mateřská škola Horní Třešnovec

Údaje o škole

Název školy:               Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy:             Horní Třešňovec 4, Lanškroun  563 01

Jméno ředitelky:       Mgr. Jiřina Kosová

Identifikační údaje:

  • IČO: 70988731
  • IZO: 650050029

Kontakty:

Informace a přístup k osobním údajům

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

sídlo: Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun, IČ: 70988731, DS: z7ey4n, telefon: 465321582, e-mail: jirina.kosova@hornitresnovec.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

Zřizovatel

Název:                        Obec Horní Třešňovec

Adresa:                       Horní Třešňovec 225, Lanškroun  563 01

Kontakty:

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kosová – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (3., 4. a 5.roč.)

Mgr. Jana Bartoňová – třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)

Eva Chaloupková – vychovatelka školní družiny, učitelka ZŠ

Hana Richter Strnadová – vedoucí učitelka MŠ

Jaroslava Havlíčková – učitelka MŠ

Zdeňka Jirásková – školnice

Hana Marešová – vedoucí ŠJ, uklízečka

Marcela Hluchá – kuchařka

Zapojení naší školy do projektů  : PROJEKTY

 Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh

na rok

2018

Energie 150   000,-
Materiál 90 000,-
Opravy   45 000,-
Služby 185 000,-
Odpisy 13 000,-
DHIM 70 000,-
Poplatky 7 000,-
CELKEM 560 000,-