Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace o době a místě konání volby prezidenta

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta

České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013

v obci Horní Třešňovec

V souladu ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

informuji voliče,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek dne 11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 12. 1. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 obce Horní Třešňovec

je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Třešňovec 225,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnost a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým , nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 3 dny přede dnem konání I. kola volby, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. Kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Nebude-li prezident zvolen I. Kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. Kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.

V Horním Třešňovci, dne 27. 12. 2012

Jiří Marek, starosta obce

Back to top

Skip to content