Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  obec Horní Třešňovec – Obecní úřad Horní Třešňovec
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Horní Třešňovec vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Postavení obcí dle tohoto zákona:
  • Obec Horní Třešňovec je základní územní samosprávný celek České republiky.
  • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
  • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
  • Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Horní Třešňovec, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
  • Obec Horní Třešňovec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí
   je zákon č. 128/2000 Sb.,  Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
   Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
   Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.
 3. Organizační struktura
  Obecní úřad tvoří:
  starosta: Jan Dušek
  místostarosta: PaedDr. Lenka Marková
  zaměstnankyně: Petra Marková, DiS.
  Obec je spravována Zastupitelstvem obce Horní Třešňovec (dále jen zastupitelstvem obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce má celkem 9 členů a schází se podle potřeby 4x do roka.

ZASTUPITELSTVO OBCE:

 • KDU – ČSL
  – Jan Dušek
  – David Indra
  – Ing. Kristina Lutzová
  – Mgr. Jan Zapletal
 • SNK – Hasiči Horní Třešňovec
  – Petr Jirásek
  – Petr Mačát
  – Miroslav Šebrle
 • SNK – Nezávislí
  – Jitka Marková
  – PaedDr. Lenka Marková

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE:

 • finanční výbor
  – předseda: Petr Jirásek
  – členové: Vladimír Čajnák, Dana Mačátová
 • kontrolní výbor
  – předseda: Petr Mačát
  – členové: Zuzana Mačátová, Kateřina Hejkrlíková
 • kulturní komise
  – předseda: Ing. Kristina Lutzová
  – členové: PhDr. Jaroslava Cvrčková, Martina Čajnáková
 • sportovní komise
  – předseda: Miroslav Šebrle
  – členové: Vojtěch Čajnák, Tomáš Holeček
 • komise životního prostředí
  – předseda: David Indra
  – členové: Edita Cinková, Josef Šilar
 • stavební komise
  – předseda: Mgr. Jan Zapletal
  – členové: Emil Faltejsek, Bohuslav Cink
 • povodňová komise obce
  – předseda: Jan Dušek
  – členové: Jiří Dvořák, Petr Jirásek, Václav Melezínek, Karel Melezínek,  Miroslav Šebrle, Bohuslav Cink
 • SPOZ komise
  – předseda: Jitka Marková
  – členové: Milena Junková, Alena Šebrlová, Lidmila Šebrlová, Dana Mačátová

3.1 Příspěvkové organizace
Základní a mateřská škola + jídelna

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun

4.2. Adresa úřadovny
Obecní úřad Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun

4.3. Úřední hodiny
Pondělí: 7:00 – 11:15, 11:45 – 16:30
Středa: 7:00 – 11:15, 11:45 – 16:30
Provozní doba obecního úřadu v mimo úřední dny:
Úterý, Čtvrtek: 7:00 – 11:15, 11:45 – 15:00
Pátek: 7:00 – 11:15, 11:45 – 14:30

4.4. Telefonní čísla
+420465 321 583, +420465 323 549

 Čísla faxu
fax není používán

4.5. Adresa internetové stránky
www.hornitresnovec.cz
odkaz na kontakty: http://www.hornitresnovec.cz/kontakty/

4.6. Adresa podatelny
Obec Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, které se přijímají v elektronické podobě:

 • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office
PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
TXT – prostý text
RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

 • statické obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný
PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics

 • dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818 – Moving Picture Experts Group Phase 2
MPEG-1, ISO/IEC 11172 – Moving Picture Experts Group Phase 1
GIF – Graphics Interchange Fotmat

 • zvukové dokumenty:

MP2 – MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II
MP3 – MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III

 • databáze a metadata

XML – Extensible Markup Language Document

 • datové zprávy z ISDS

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

b) Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk
 • USB externí HDD
 • Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

c) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

d) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.

4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@hornitresnovec.cz

Další elektronické adresy
starosta: starosta@hornitresnovec.cz

místostarostka:markova.lenka@raz-dva.cz
účetní: obec@hornitresnovec.cz

4.8. Datová schránka

ID datové schránky: zccbn74

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Příjem dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225

b) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a středa07:00 h – 16.30 h

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
– č. účtu: 110328664, kód banky: 0600
příjmový účet, slouží po všechny platby (např. místní poplatky, nájemné…), NEDOHODNE-LI SE ÚŘAD S PLÁTCEM JINAK

– č. účtu: 94-1618611, kód banky: 0710
účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu (s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb.)

6. IČ
00278939

7. DIČ
CZ00278939

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
– Program rozvoje obce
– Územní plán

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun
2. prostřednictvím podatelna@hornitresnovec.cz jako přílohu k e-mailu
3. telefonicky na č.t. 465 321583
4. ústně v kanceláři úřadu
5. prostřednictvím datové schránky zccbn74

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány do velikosti 20 MB ve formátech čitelných a kompatibilních s formáty MS Office a dále formáty pdf, html, xml, jpg, gif, bmp.

Lhůty pro poskytnutí informace:
– písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
– v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím je uveřejněn na webových stránkách www.hornitresnovec.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:
1. Obecní úřad Horní Třešňovec
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun
2. prostřednictvím podatelna@hornitresnovec.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně přes podatelnu Obecního úřadu Horní Třešňovec v úřední hodiny

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Obecní úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11. Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Obec Horní Třešňovec jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
– zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
– zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
– zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
– zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
– zákon č. 255/2012, kontrolní řád
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
– zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
– zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
– zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
– zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
– zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
– zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
– zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
– zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

11.2. Vydané právní předpisy
Nařízení a vyhlášky vydané obcí Horní Třešňovec:
https://urednideska.alis.cz/obec-horni-tresnovec

12.Úhrady za poskytování informací

Povinný subjekt je oprávněn – v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Horní Třešňovec stanovené.

13.2. Výhradní licence
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Back to top

Skip to content