Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou. 

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo čiré a barevné,
 • kovy,
 • jedlé oleje a tuky,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…).

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 • BIOLOGICKÉ – velkoobjemové kontejnery o objemu 10 m3 a 6m3
 • PAPÍR – sběrná nádoba modré barvy. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • PLASTY včetně PET lahví – sběrná nádoba žluté barvy. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY – sběrná nádoba žluté barvy. Pro shromažďování nápojových kartonů jsou také určeny plastové pytle oranžové barvy o objemu 80 l, které se odevzdávají na stanoviště sběrných nádob tříděného odpadu, …. Pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě v Horním Třešňovci. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1.500 l, barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo barevné“, nádoby barvy zelené) a (označení „sklo bílé“, nádoba barvy bílé). Sběrné nádoby na sklo jsou rozmístěny tak, aby na každém stanovišti byla minimálně jedna nádoba na sklo bílé a minimálně jedna nádoba na sklo barevné. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.
 • KOV – ke shromažďování je určen jeden velkoobjemový kontejner černé barvy, umístěný na stanovišti „u váhy“. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • JEDLÉ OLEJE A TUKY – zelené sběrné nádoby o objemu 240 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, místním tisku, v místním rozhlase.

Organizace sběru a svoz jsou zajišťovány oprávněnou osobou.

Svoz objemného odpadu

Sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Organizace sběru a svoz jsou zajišťovány oprávněnou osobou.

Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, místním tisku, v místním rozhlase.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob:

 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l nebo 240 l a kontejnery o objemu 1.100 l, označené na viditelném místě vnějšího obalu sběrné nádoby nálepkou společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o., poskytnutou Obecním úřadem Horní Třešňovec.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou.

Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.

Nakládání s oděvy a textilem v rámci předcházení vzniku odpadu
 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s oděvy a textilem – kontejner bílé barvy.

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

Směsný komunální odpad podél svozové trasy – sběrná nádoba 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l

Biologický odpad rostlinného původu- U váhy – velkoobjemový kontejner

Kovový odpad – U váhy – velkoobjemový kontejner

Plast– nádoby žluté barvy

 • U Žabků – 4 kontejnery 1100l
 • U Prouzů – 4 kontejnery 1100l
 • U hospody – 4 kontejnery 1100l
 • U váhy – 4 kontejnery 1100l
 • U Kubešů – 5 kontejnerů 1100l
 • U Národního domu – 6 kontejnerů 1100l

Papír – nádoby modré barvy

 • U Žabků – 2 kontejnery 1100l
 • U Prouzů – 2 kontejnery 1100l
 • U hospody – 2 kontejnery 1100l
 • U váhy – 2 kontejnery 1100l
 • U Kubešů – 2 kontejnery 1100l
 • U Národního domu – 2 kontejnery 1100l

Sklo – nádoby zelené a bílé barvy

 • U Žabků – 2 zvony 1500l
 • U Prouzů – 2 zvony 1500l
 • U hospody – 2 zvony 1500l
 • U váhy – 2 zvony 1500l
 • U Kubešů – 2 zvony 1500l
 • U Národního domu – 2 zvony 1500l

Jedlé oleje a tuky – nádoby zelené barvy

 • U Žabků – 1 nádoba 240l
 • U váhy – 1 nádoba 240l
 • U Národního domu – 1 nádoba 240l

Objemný a nebezpečný odpad – mobilní sběr 2x ročně (jaro – podzim)

 • U Žabků
 • U Prouzů 
 • U hospody 
 • U váhy
 • U Kubešů
 • U Národního domu

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vážení občané, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

je vybírán ve dnech:

pondělí a ve středu 7.00-11.15 a 11.45-16.30
úterý a ve čtvrtek 7.00-11.15 a 11.45-15.00
pátek 7.00-11.15 a 11.45-14.30

! ! !  UPŘEDNOSTNĚTE PLATBY POPLATKŮ BEZHOTOVOSTNĚ ! ! !

Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:  XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 VS: 0225

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023 se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:500 Kč na osobu a kalendářní rok
Splatnost poplatku:jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku 
Způsob úhrady:bankovním převodem
 na pokladně Obecního úřadu

Pro platbu bankovním převodem:

Číslo bankovního účtu:110328664/0600

Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:  XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 VS: 0225)

Nárok na úlevu poplatku má:

poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic), úleva ve výši 50,- Kč.

Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic): 38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 196, 198, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši nárok na úlevu může zaniknout.   Konkrétní výši poplatků Vám sdělí účetní Petra Marková, tel. č. 465 321 583 e-mail: obec@hornitresnovec.cz

Telefonní kontakty:
 při reklamaci nesvezení nádoby: 493 646 340
 při reklamaci poničení nádoby: 493 646 344

Sazba poplatku za psa je:

 1. za prvního psa 100,– Kč,
 2. za druhé psa téhož držitele 300,– Kč,
 3. za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 2000,– Kč,
 4. za třetího a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,– Kč.

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do patnácti dnů ode dne změny na OÚ Horní Třešňovec.

Odpadové hospodářství v roce 2023
     
název odpadové složkyhmotnost v tunáchnáklady v KČvýnosy v KČvýsledek
Bioodpad500,00   
Sklo6,9319 154,24  
Papír10,9177 197,86   
Plasty16,55113 767,37 
Jedlé oleje a tuky0,1970,00 
Oděvy1,9640,00   
Nebezpečné odpady1,0633 898,00  
Objemný odpad16,1946 482,00 
Kovy2,770,00  7 199,00 Kč 
Komunální odpad87,77275 105,00   
     
Kalendáře + mytí kontejnerů28 447,00   
EKO-KOM  207 148,00 Kč 
Poplatky vybrané od občanů304 855,00 Kč 
Celkem194,341 t594 051,00 Kč 519 202,00 Kč-74 849 Kč
Odpadové hospodářství v roce 2022
název odpadové složkyhmotnost v tunáchnáklady v KČvýnosy v KČvýsledek
Bioodpad370,00   
Sklo8,5718 768,00   
Papír14,7858 599,00  5 313,00 Kč 
Plasty14,83791 839,00   
Jedlé oleje a tuky0,1281 815,00   
Oděvy1,80,00   
Nebezpečné odpady1,4131 208,00   
Objemný odpad13,9235 128,00   
Kovy4,5140,00  18 374,00 Kč 
Komunální odpad89,408274 436,00   
     
Kalendáře + tašky na třídění17 805,00   
EKO-KOM  178 320,00 Kč 
Poplatky vybrané od občanů304 444,00 Kč 
Celkem186,367529 598,00  506 451,00 Kč-23 147,00 Kč

Jak předcházet odpadům

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká méně. Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to redukce odpadu, zadruhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá jeho doprava).

Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Začít lze i těmi nejmenšími věcmi. A hlavně začít u sebe. Jen každý sám ví, co mu vyhovuje. Chovat se hospodárně je dobrá vlastnost, lakota, škudlení a kupení věcí je nemoc.

Podrobnosti o dopadu odpadů a naší spotřeby na klima naleznete v naší publikaci „Moje uhlíková stopa“.

Na zahradu patří kompostér

Kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny a vodu. Vracení organické hmoty do půdy zvyšujeme množství uhlíku vázaného v půdě. Půda je neobnovitelný zdroj, 1 cm půdy vznikne přibližně za 100 let. Kompost obsahuje mnoho cenných živin.

Kromě kompostování může domácnost ovlivnit i množství vyprodukovaného bioodpadu. Častější sečení trávníků znamená, že musíte zpracovat více zelené hmoty. Produkce zelené hmoty se tak pohybuje od 2 tun na 1 hektar u předzahrádek až po 4 až 15 tun na 1 hektar u sečených ploch. Proto i zde je vhodná přiměřenost. Časté sečení neprospívá biodiverzitě. Šetrným způsobem údržby zahrad se zabývá například projekt „Přírodní zahrady„.

Stop plýtvání potravinami

V českých popelnicích naleznete v průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Z rozborů tohoto odpadu se zjistilo, že nezanedbatelnou část (až polovinu) tvoří vyhozené potraviny (nesnězené či ještě zabalené jídlo). Pokud Vás toto téma oslovuje, doporučujeme se seznámit se s projektem „Zachraň jídlo“. Naleznete zde mnoho zajímavých návodů, jak zefektivnit nakupování, jak potraviny skladovat, ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé zde uvedené rady znali naše babičky a dědové a my je zapomněli. Vždy je to o nápadu. Já třeba menší jablíčka dávám kosům. Na podzim je otrhám a pak jim je postupně během zimy nosím.

Ne reklamním letákům

V jedné poštovní schránce ročně končí 15 až 20 kg reklamních letáků a časopisů. Máte-li na své schránce oznámení „NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“, množství letáků ve schránce se významně sníží. Protože Česká pošta eviduje počet domácností, které odmítají reklamu, dlouhodobě tím přispějete i ke snížení jejich tisku. Třídění sběr papíru (modré kontejnery) z jedné poštovní schránky stojí cca 100 Kč. Více naleznete na webu kampaně „Šetrné papírování“.

Omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití

Obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu našich odpadů (z domácností) a je mnoho důvodů, proč minimalizovat jejich spotřebu. Například plastových obalů už spotřebováváme tolik, že každý z nás by jimi zaplnil celý žlutý kontejner (1100 litrů). Do měst není možné ani tolik nádob umístit, není pro ně dost místa. Část plastových obalů nejde také v současnosti recyklovat. Opakovaně můžeme používat sáčky, krabičky i láhve na stáčené produkty. U nákupní tašky není důležité, z jakého je vyrobena materiálu, ale zda jde opakovaně a dlouho používat. Přestože hliníkové obaly jdou dobře recyklovat, přesto je nedoporučujeme. Jejich výroba je příliš energeticky náročná. Ztráta energie při recyklaci je příliš vysoká (25 % a více).

LCA napojove obaly 2

Pití vody z kohoutku

PET láhve svým objemem zabírají významnou část prostoru v kontejnerech na tříděný sběr plastů. Důsledným zmáčknutím PET láhví lze snížit jejich objem a tedy i náklady na jejich sběr třikrát. Alternativou k vodě v PET lahvích je pití vody z vodovodu, pramenů a studánek. Kohoutková voda patří k nejpřísněji sledovaným produktům, většina měst a obcí má její kvalitu velmi dobrou. Pokud Vám vadí chlór, je možné nechat vodu odstát, případně ji přefiltrovat (dobré zkušenosti máme s filtrem Reinfresh). Doporučit lze také pití teplé vody (tělu ušetříte energii nutnou pro její ohřev). Ochutit ji můžete citrónovou šťávou či bylinkami. Pokud Vás zajímá kvalita pitné vody, doporučujeme se seznámit s články na webu Státního zdravotního ústavu. Informace o kvalitě pitné vody zveřejňuje i mnoho obcí.

Látkové pleny

Většina z nás ještě byla odchována v klasických látkových plenách, které se nejčastěji vyrábějí z bavlny. V devadesátých letech je na našem trhu doslova převálcovaly papírové jednorázové pleny. Jejich používání ale není ohleduplné k životnímu prostředí. Kromě vyšší spotřeby surovin a energie jsou problematické i kvůli obtížné recyklovatelnosti. Jednorázové pleny se rozpadají v řádu dvou až tří stovek let a jedno dítě díky jednorázovým plenám vyprodukuje až jednu tunu odpadu. Tématu plen se v ČR věnují mateřská centra, přehledně informace zpracovalo organizace ROSA. Odpovědi na časté dotazy naleznete na webu Sítě ekologických poraden STEP.

Opravit, půjčit si, darovat

O míře dopadu výrobku na životní prostředí rozhoduje velmi často jeho životnost. Proto se říká, že výrobky na jedno použití mají velký dopad. Smysl má i věci opravovat. Na podporu prevence bylo nově sníženo DPH pro opravny obuvi, oblečení a kol. Ze stejného důvodu je lepší si věci, které nepoužíváme často, půjčit si či sdílet (auta, kola, lyže, nářadí, některé typy oblečení a tak dále).

Naše společnost je bohatá. V důsledku toho máme doma mnoho věcí, s kterých jen stíráme prach a nepotřebujeme je. Jednou z možnosti, co s nimi lze udělat, je darovat je potřebným. Již mnoho měst má na svém území rozmístěny kontejnery na textil, hračky, sportovní potřeby. V řadě měst začali budovat tzv. REUSE centra, kam lze nepotřebné věci odložit a jiný se je může za mírnou cenu koupit. Velká města začala budovat tzv. nábytkové banky. Darovaný nábytek mohou získat potřební, ale také začínající rodiny či studenti.

Nepotřebné věci lze nabídnout prostřednictvím webu (www. nevyhazujto.cz) nebo je prodat přes Aukro. Již tradici mají bazary nebo dobročinné obchody (příklad Prahy). Nejbližší místo pro darování naleznete na webu Kam s ním.

Darování má i svoji odvrácenou část. Pouze 15 % sebraného textilu a oblečení se využije v ČR pro charitativní účely. 45 % se vyváží do chudších zemí. Zde ale tyto „dary“ mohou narušit tradiční ekonomiku. Se 40 % sebraného textilu (především s umělými vlákny) se neví, co počít. Firmy, které textil sbírají, navrhují, aby se pálil.

zdroj: www.arnika.org

Manuál pro domácnost (projekt MŽP)

MŽP připravil pro domácnosti manuál s mnoha nápady na předcházení vzniku odpadu (doporučujeme).

Jak třídit

 • Věděli jste, že množství odpadů, které vznikají v domácnostech, ovlivňujeme každý svým vlastním přístupem? Průměrný občan České republiky vyprodukuje ve své domácnosti ročně až 250 kg odpadů. Přes 2/3 odpadu lze však vytřídit a dále využít. Více se dozvíte na následujícím odkaze: odpady-kolem-nas
 • Třídění odpadů je smysluplnou součástí našich životů, kterou můžeme každodenně přispívat k ochraně životního prostředí. V České republice dnes soustavně třídí už více jak 73% obyvatel. Proč třídit odpady se dozvíte na následujícím odkaze: proc-tridit-odpady
 • Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Je důležité chovat se tak, abychom vytvářeli co nejméně odpadu, a případný vzniklý odpad soustavně třídili. Podrobnosti se dozvíte na tomto odkaze:  jak-omezit-mnozstvi-odpadu
 • Víte, co patří do  žlutého, modrého nebo zeleného či bílého kontejneru? A co nápojové kartony, víte, kam s nimi? Vše a mnohem více se dozvíte ve videu na následujícím odkaze: co-a-jak-tridit 
 • Víte, jak je to se svozem tříděného odpadu, a na jaké místo svozové vozy odvezou odpady z barevných kontejnerů? Zjistěte to na následujícím odkaze: svoz-vytrideneho-odpadu 
 • Víte, co je to třídicí linka, proč je důležitá pro další zpracování odpadů, a jak to na ní vypadá? Podívejte se na následující odkaz a zjistěte odpovědi nejen na tyto otázky: jak-funguji-tridici-linky 
 • Věděli jste, že z odpadu, který je správně vytříděn se stává surovina, ze které je možné vyrobit mnoho užitečných věcí? Jedná se například o zatravňovací dlaždice, protihlukové stěny nebo stavební desky. Více se dozvíte na odkaze: recyklace 
 • Věděli jste, že sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů, případně se do nich dávat nesmějí? Více se dozvíte na tomto odkaze: sberny-dvur
 • Věděli jste, že ZEVO je zařízení, kde se nevyužitelné odpady bezpečně spalují a vzniklá energie je použita na výrobu tepla a elektřiny? Více informací se dozvíte na následujícím odkaze:energeticke-vyuziti-odpadu
 • Víte, že každá skládka odpadu musí fungovat podle přísně vymezených pravidel a slouží k dlouhodobému a bezpečnému ukládání již nevyužitelného odpadu? Více se dozvíte na následujícím odkaze: skladky
 • Věděli jste, že mezi lidmi koluje mnoho mýtů v oblasti třídění odpadů? Opravdu je třídění odpadu složité, a platí, že se vše sveze na jednu hromadu? Podívejte se na následující odkaz a zjistěte, jak je to ve skutečnosti: nejcastejsi-myty 
 • Věděli jste, že sběr bioodpadu neboli sběr větví, trávy, listí či slupek od ovoce a zeleniny, tedy všeho, co se v přírodě rychle rozloží, může být užitečný? Bioodpad se dnes běžně využívá pro výrobu hnojiva ale také tepla nebo elektřiny. Jak je to možné? Vše se dozvíte na následujícím odkaze: biologicky-odpad 

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

Back to top

Skip to content