Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Město Lanškroun opakovaně vypisuje výběrové řízení

V Lanškrouně dne 8. prosince 2011

Město Lanškroun opakovaně vypisuje výběrové řízení

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:

Jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o.

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Lanškroun

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:

Do funkce jednatele obchodní společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

JINÉ POŽADAVKY:

v vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického směru, případně středoškolské vzdělání s maturitou a praxí v oboru nejméně 5 let

v orientace v oblasti komunálních služeb

v orientace v odpadovém hospodářství a v nakládání s odpady

v znalost problematiky péče o veřejnou zeleň

v manažerské schopnosti

v znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů obchodních společností a příspěvkových organizací

v řidičské oprávnění alespoň skupiny B

v aktivní znalost práce s PC

v vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita

v občanská bezúhonnost

v orientační přehled právních předpisů, se kterými musí být jednatel společnosti schopen pracovat:

 • občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce
 • živnostenský zákon
 • daňové zákony (zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty,
 • zákon o dani silniční, …)
 • zákon o účetnictví a související
 • mzdové předpisy, předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 • předpisy z oblasti BOZP a požární ochrany
 • zákon o ochraně veřejného zdraví
 • zákon o odpadech a související právní předpisy z oblasti odpadového hospodářství
 • zákon o pohřebnictví
 • zákon o obcích
 • zákon o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon o veřejných zakázkách

v znalost místních poměrů vítána

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:

v vedení obchodní společnosti, která zajišťuje komunální služby, odpadové hospodářství a správu sportovišť pro město

v provádění transformace právní formy ze společnosti s ručeným omezeným do příspěvkové organizace (prodej podniku)

v řízení nově založené příspěvkové organizace, která převezme zejména zajištění komunálních služeb, odpadové hospodářství a správu sportovišť pro město a výhledově správu bytového fondu, výrobu a distribuci tepla…

v měsíční odměna ve výši 30 – 40 tis. Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

Pracovní poměr vznikne 01.02.2012, ke jmenování do funkce jednatele dojde následně.

PLATOVÉ PODMÍNKY:

v smluvní odměna

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE:

v Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ tel.: 465 385 224

Přihlášky musí obsahovat tyto náležitosti:

v jméno, příjmení a titul

v datum a místo narození

v státní příslušnost

v místo trvalého pobytu

v číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

v telefonický kontakt na uchazeče

v datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

v  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

v  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

v ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

v  stručná koncepce řízení a rozvoje společnosti pro období 2012-2015

v studie nakládání se směsným komunálním odpadem ve výhledu následujících 10 let, včetně přibližné kalkulace nákladů, zmapování současné i připravované legislativy, přehledu variantních řešení (skládkování, tepelné využití, …) a nutných kroků k jejich realizaci zpracovaná uchazečem

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Písemné přihlášky zasílejte do 05.01.2012 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – jednatel společnosti – NEOTEVÍRAT“ na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník městského úřadu
J. M. Marků 12,    Lanškroun – Vnitřní Město
563 16 LANŠKROUN

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

v Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány. K výběrovému řízení budou rozeslány pozvánky.

Mgr. Stanislava Švarcová
starostka města

Back to top

Skip to content