Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlašuje výběrové řízení

MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
tel: 465393125, 465393126                                 email: mestys@dolni-cermna.cz
sídlo: Dolní Čermná 76, 561 53                          IČO: 01349341
_____________________________________________________________________________

Mikroregion Severo-Lanškrounsko

vyhlašuje výběrové řízení

Název pracovní pozice:
manažer svazku

Délka pracovního poměru:
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku, se zkušební dobou 3 měsíců, podle efektivity pracovního poměru se předpokládá změna pracovního poměru na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce:
v sídle svazku Dolní Čermná čp. 76

Předpoklady pro vznik pracovního poměru a další požadavky:
• věk 18 let, způsobilosti k právním úkonům, občanská bezúhonnost
• vzdělání alespoň středoškolské, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání v oboru veřejné správy výhodou
• orientace v oblasti veřejné správy a právních předpisech vztahujících se k její činnosti, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU
• praxe v oblasti samosprávy nebo státní správy podmínkou
• manažerské schopnosti, vysoké pracovní nasazení, dobré komunikační schopnosti, flexibilita, zodpovědnost, samostatnost
• řidičské oprávnění alespoň skupiny B
• aktivní znalost práce s PC (MS Office)

Charakteristika povolání:
zejména
• kompletní administrace záležitostí svazku (organizování, svolávání a příprava valných hromad svazku včetně zpracování usnesení a zápisů z jednání a zajišťování plnění úkolů vyplývajících z usnesení, plnění úkolů uložených vedením svazku)
• zpracování a příprava rozpočtu svazku, včetně návrhů rozpočtových změn
• vypracování strategického plánu rozvoje svazku
• zajištění informovanosti o svazku – zavedení webových stránek svazku, jejich průběžná aktualizace, zajištění vydávání občasníků do členských obcí svazku
• zajištění spolupráce svazku a zastupování v MAS Orlicko, zpracovávání podkladů a zprostředkování informací z MAS spolkům a podnikatelům na území členských obcí svazku
• zajištění dokončení rozpracovaných dotačních titulů a udržitelnosti projektů, včetně zajištění předkládání monitorovacích zpráv
• předkládání přehledů vypsaných dotačních titulů a jejich podmínek z národních a evropských programů k projednání valné hromadě svazku, administrace společných projektů z národních i EU zdrojů v rámci nového programovacího období
• zajišťování výběrových řízení na dodávky služeb příp. stavebních prací pro svazek
Předpokládaný nástup:
od 01.04.2015

Mzdové podmínky:
základní plat 25.000,- Kč + osobní ohodnocení

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
• datum a podpis uchazeče, kontakty (telefon, e-mail)

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (vzdělání od středoškolského výše, přehled zaměstnání s uvedením zaměstnavatele, období, vykonávané pozice, hlavní pracovní náplně, případně reference, …)
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 10. února 2015 v obálce označené nápisem „Neotevírat – výběrové řízení – manažer Mikroregionu Severo-Lanškrounsko“ na adresu:

Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Dolní Čermná čp. 76
561 53 Dolní Čermná
Petr Helekal, předseda svazku
tel.: 603 847 093 nebo 465 393 125

V Dolní Čermné, dne 14.01.2015

Petr Helekal, v. r.
předseda svazku

Mikroregion Severo-Lanškrounsko – Výběrové řízení (staženo 298× )

Back to top

Skip to content