Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva Pardubickéhokraje

Starosta obce Horní Třešňovec v souladu ustanovením §27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

v pátek dne 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.       Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Třešňovec 225, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

3.       Právo volit do Zastupitelstva Pardubického kraje má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která mu náleží do územního obvodu kraje.

4.       Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.       Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6.       Každý volič se před hlasováním musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

V Horním Třešňovci, dne 19. září 2012

Jiří Marek, starosta obce

Volby 2012 (staženo 897× )

Back to top

Skip to content