Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o době a místě konání voleb

    Starosta obce Horní Třešňovec podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 2010 a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

1.      
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční


v pátek dne 28. května 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu 29. května 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin

2.        Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1

je zasedací místnost Obecního
úřadu Horní třešňovec 225,  pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

 

3.       Právo
volit do
Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky 2010 kraje
má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která mu náleží do
územního obvodu kraje.

 

4.        Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb do
Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky 2010 hlasovací
lístky. Ve dnech voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2010 volič může obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5.      
Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li
uvedené  skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

 

6.       Každý
volič se před hlasováním musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

 

 

V Horním Třešňovci     dne 29.4.2010     

                                                                     Jiří
Marek starosta

Back to top

Skip to content