Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Starosta obce 
Horní Třešňovec v souladu ustanovením §27  zákona

č.  130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, oznamuje:

 

1.     Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
se uskuteční

 

       
   v pátek
dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

           a v sobotu dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

 

2. Místem
konání voleb ve volebním okrsku č. 1

je zasedací
místnost Obecního úřadu Horní třešňovec 225, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu.

 

3. Právo volit
do Zastupitelstva Pardubického kraje má každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která mu náleží do územního obvodu kraje.

 

 

4. Každému voliči
budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstva Pardubického  kraje volič může obdržet  hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní

občanství České
republiky (platným občanským  průkazem
nebo cestovním        pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené  skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

6.  Každý volič se před hlasováním musí odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise
neumožní hlasování.

 

V Horním
Třešňovci  dne 25. září 2008

 

                                       

 

 

                                                   
Jiří Marek, starosta obce

Vyvěšeno:
25.9.2008

 


Sejmuto:  17.10.2008

                                                                      

Back to top

Skip to content