Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení záměru o pronájmu Národního domu


Restaurace Národní dům v Horním Třešňovci

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec usnesením 46/11 oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory Národního domu č. p. 30 v Horním Třešňovci.

Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem nejpozději do 7. 9. 2011 do 16:00 hodin na obecní úřad v Horním Třešňovci.

V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku s uvedením výše měsíčního nájmu. Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby, žádost musí být datována a podepsána.

Obálka, v níž má být nabídka doručena, musí být označena slovy SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT, heslem „Pronájem restaurace Národní dům v Horním Třešňovci“. Obálky budou otevřeny  komisí zastupitelstva obce. O výsledku soutěže budou žadatelé písemně informováni.

Marek Jiří, starosta, v.r.

Vyvěšeno: 22.8.2011
Sejmuto: 7.9.2011

Oznámení záměru o pronájmu Národního domu (staženo 568× )

Back to top

Skip to content