Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení záměru o pronájmu Pohostinství Za Vodou – 2. kolo

Obec Horní Třešňovec oznamuje záměr pronajmout Pohostinství Za Vodou – nebytové prostory č. p. 216 v Horním Třešňovci.
Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem nejpozději do 29. 2. 2012 na obecním úřadě v Horním Třešňovci.
V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku s uvedením výše měsíčního nájmu. Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby, žádost musí být datována a podepsána.
Obálka, v níž má být nabídka doručena, musí být označena slovy SOUTĚŽ 2.kolo – NEOTVÍRAT a heslem „Pronájem Pohostinství Za Vodou v Horním Třešňovci“. Obálky budou otevřeny komisí zastupitelstva obce. O výsledku soutěže budou žadatelé písemně informováni.

Marek Jiří, starosta

Back to top

Skip to content