Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Úniky zvířat a volné pobíhání psů

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke skutečnosti, že se na území naší obce opakovaně potulují psi, ale i jiná zvířata bez dohledu svých držitelů či majitelů, dovolte mi Vás upozornit na povinnosti, které majitelům těchto zvířat ukládá náš právní řád.

POHYB ZVÍŘAT NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

V úvodu je třeba zkonstatovat, že možnost pohybu se psem bez vodítka po veřejném prostranství vyplývá z obecné svobody jednotlivce vyjádřené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i z obecného užívání veřejných prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Je rovněž žádoucí s ohledem na zachování fyziologických a biologických potřeb psů ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat. Osoba, jež se pohybuje se psem po veřejném prostranství bez vodítka tak však činí vždy na vlastní odpovědnost, přičemž je vázána obecným principem prevence vyjádřeným výslovně v § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který zní:

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Na veřejném prostranství tedy není majitel povinen opatřit psa náhubkem ani jej vést na vodítku. Musí však zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že ho není schopen ovládat, může být taková situace posouzena jako únik zvířete a porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání, tj. učinit opatření proti úniku zvířete. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání {viz § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání}. Za toto jednání může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do výše 50 000,- Kč. Příslušným orgánem к projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

POHYB ZVÍŘAT NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

V souvislosti s výše uvedeným lze dále upozornit na skutečnost, že dle § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), platí, že vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Uvedená právní úprava explicitně nestanoví povinnost mít psa na pozemní komunikaci na vodítku, resp. ponechává na vlastníku nebo držiteli psa, aby zabránil nekontrolovanému pobíhání či výskytu psa na pozemní komunikaci způsobem, jaký uzná za vhodný. Za porušení této povinnosti může majitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun, policista na místě může uložit pokutu až 2000 korun.

POHYB ZVÍŘAT V HONITBĚ

Pokud se se svým zvířetem budete pohybovat v honitbě, platí pro Vás zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který v § 9 a 10 stanoví v rámci ochrany myslivosti a volně žijící zvěře povinnosti vlastníků domácích zvířat, kdy:

  • je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího,
  • je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat.

Na dodržování zákona dohlíží v honitbě myslivecká stráž, což je veřejně činná osoba, která má mimo jiné oprávnění usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř (nevztahuje se na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební). Má také oprávnění usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti určené k bydlení. Za porušení zákazu volného pobíhání psů v honitbě navíc hrozí pokuta až do výše 30 000 korun.

ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZVÍŘETEM ODPOVÍDÁ MAJITEL

Pokud zvíře, jehož jste majitelem, způsobí mj. i při svém volném pohybu někomu škodu, padne zodpovědnost na Vás. V takovém případě půjde rovněž i o Vaši trestněprávní odpovědnost, která bude zpravidla kvalifikována jako nedbalostní trestný čin.

Back to top

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Měření

Cookies, které se používají ke sledování interakce uživatelů a zjišťování možných problémů. Pomáhají nám zlepšovat naše služby poskytnutím analytických údajů o tom, jak uživatelé využívají tuto stránku. Více informací o souborech cookie..

_gat, _ga, _gid

Nezbytné

Tyto cookies jsou důležité pro správnou funkčnost webových stránek a musí být sledovány. Více informací o souborech cookie..

gdpr, wordpress_*, a11y-*

Skip to content