Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Úprava cen vodného a stočného pro rok 2016

Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto:

bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 32,20Kč                                      37,03
Stočné 35,10                                          40,37
Celkem vodné a stočné 67,30                77,40

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP).
Jednalo se o tyto akce:
– Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
– Stavba nové úpravny vody v Chocni
– Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
– Dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV Choceň
– Kanalizace v Dolním Třešňovci s napojením na kanalizační systém Města Lanškroun.

Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu.
Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací.
Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem.
Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2015 Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Back to top

Skip to content