Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI

;VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI

PODLE § 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb.,  O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ státu na jiné osoby, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

(DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI PŮDY),

UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 27. 5. 2011

Pozemkový fond může prodat zemědělské pozemky podle § 7 zákona o prodeji půdy:

a) oprávněným osobám ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) zákona o prodeji půdy ve spojení s    § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), které mají právo na převod jiného pozemku podle § 11a zákona o půdě, pokud nárok této oprávněné osoby (tj. i fyzické či právnické osoby, na kterou nárok přešel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z minimální ceny pozemku (§ 9 odst. 3 zákona o prodeji půdy),

b) samostatně hospodařícím rolníkům, kteří prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,

c) společníkům obchodních společností nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,

d) osobám podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o prodeji půdy, které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji.

Nabyvatelem zemědělských pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy může být fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, nebo občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona, a jejich trvalý pobyt je alespoň 3 roky; obec s tím, že musí splňovat zákonné podmínky podle § 7 odst. 1 zákona o prodeji půdy nebo oprávněná osoba uvedená v § 4 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy.

Informace pro prodej:

Výše uvedené osoby mohou o koupi zemědělského pozemku písemně požádat na místně příslušném pracovišti Pozemkového fondu do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje na úřední desce obecního úřadu.

Osoby, které se zúčastní prodeje, tj. podají písemnou žádost, jsou povinny složit kauci za podmínek zveřejněných při tomto vyhlášení prodeje.

1.     Žádosti musí být Pozemkovému fondu v uvedené lhůtě doručeny, nepostačuje podat žádost k přepravě. U prodeje v nabídce vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 27. 5. 2011 musí být žádosti doručeny Pozemkovému fondu do 27. 6. 2011 do 17.00 hod. Mezní lhůta se týká i žádostí učiněných faxem nebo v elektronické podobě. K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení této žádosti faxem nebo v elektronické podobě předložením nebo doručením originálu žádosti v písemné formě s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce s doložením originálu plné moci Pozemkovému fondu. Žádost doručená prostřednictvím datové schránky musí být ve formátu pdf (Portable Document Format) a musí obsahovat elektronický podpis žadatele nebo jeho zástupce, podává-li žádost zástupce, musí obsahovat též plnou moc s elektronickým podpisem zmocnitele. V případě, že žádost doručená prostřednictvím datové schránky byla konvertována z listinné podoby podle      § 22 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí pro ni také uvedená mezní lhůta, avšak dodání listinného originálu se nepožaduje.

Kauce a její platba:

 • musí být zaplacena zvlášť za každý pozemek nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, tj. nejpozději dne 27. 6. 2011. Zaplacením kauce se rozumí připsání částky na níže uvedený účet. Úhrada v hotovosti do pokladny PF ČR není možná.
 • variabilní a specifický symbol musí být řádně vyplněny, jinak nebude realizovaná platba považována za složenou kauci
 • musí být uhrazena na účet Pozemkového fondu ČR č. 123890154/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
 • variabilním symbolem je číselný údaj uvedený ve sloupci Variabilní symbol v seznamu „Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR“
 • specifickým symbolem je u fyzické osoby celé rodné číslo (lomítko se ve specifickém symbolu neuvádí) nebo identifikační číslo (IČ) u právnické osoby pouze jako osoby oprávněné
 • pokud fyzická osoba nemá rodné číslo přiděleno, potom se specifický symbol uvádí v desetimístném čísle a to ve tvaru: pro muže RRMMDD1111 tj. rok,měsíc,den narození a 4 jedničky (např. 7002161111 uvede muž narozený 16.února 1970), pro ženy RRMMDD2222 tj. rok,měsíc,den narození a 4 dvojky (např. 7002162222 uvede žena narozená 16. února 1970)
 • výše kauce činí 5% z minimální ceny zemědělských pozemků, nejméně však
  5000,- Kč. Oznamuje se při vyhlášení prodeje každého zemědělského pozemku.

Doporučujeme žadatelům variabilní a specifický symbol pečlivě zkontrolovat před odesláním kauce na účet Pozemkového fondu ČR !

Formuláře žádostí k nabídce jsou k dispozici na místně příslušných pracovištích Pozemkového fondu ČR a dále na webových stránkách Pozemkového fondu ČR  www.pfcr.cz pod odkazem Prodej půdy.

O koupi zemědělského pozemku ležícího na území hlavního města Prahy mohou výše uvedené osoby v uvedené lhůtě písemně požádat na Pozemkovém fondu ČR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v § 7 odst. 1 zákona o prodeji půdy, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba nevyužije právo na převod, prodej podle § 7 zákona o prodeji půdy končí.

Tuto výzvu Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl nevydáním pozemků nebo jejich částí nacházejících se v katastrálním území obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náleží pozemek určený k prodeji a finanční hodnota nároku představuje nejméně 70 % z minimální ceny pozemku určeného k prodeji, nebo osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením prodeje byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do požadované doby 36 měsíců se započítává i doba, po kterou byl nájemce nebo podnájemce pozemku právním předchůdcem současného nájemce. Tyto osoby mají před ostatními osobami uvedenými v § 7 odst. 1 zákona o prodeji půdy přednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě v pořadí bude oprávněná osoba a na druhém místě bude nájemce, pokud toto právo uplatní v žádosti.

Podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splněnou i v případě, že osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo podnájmu zemědělský pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do něhož náleží pozemek (pozemky) určený k prodeji dotčený pozemkovou úpravou, který vznikl na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, může tímto způsobem nabýt pozemek (pozemky) maximálně do výše 70 % výměry pozemků nabídnutých k prodeji, u kterých ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmínky pro vznik přednostního práva. Jestliže osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik přednostního práva pouze k jednomu pozemku, omezení uvedené v předchozí větě se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých s využitím přednostního práva z titulu nájmu je omezena na nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo členy jednoho družstva.

U společníků obchodních společností nebo členů družstev podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy platí, že podmínky pro vznik výše uvedeného přednostního práva splňuje obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo družstvo, jehož je členem. Společník obchodní společnosti nebo člen družstva může své přednostní právo uplatnit pouze s písemným souhlasem obchodní společnosti, jejímž je společníkem, nebo družstva, jehož je členem. Tento souhlas týkající se konkrétního pozemku musí být přiložen k žádosti.

Jestliže podmínky pro vznik přednostního práva splní více oprávněných osob nebo více osob z titulu nájmu a požádají o převod, vyzve Pozemkový fond oprávněné osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva na převod, nebo v případě, že o převod nepožádaly oprávněné osoby s využitím přednostního práva, osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba nevyužije právo na převod, prodej podle § 7 zákona o prodeji půdy končí.

Pokud do jednoho měsíce ode dne vyhlášení prodeje požádají o převod osoby podle
§§ 5 a 6 zákona o prodeji půdy splňující ve vztahu k převáděnému pozemku podmínky stanovené v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy, mají přednost před zájemci podle § 7 zákona o prodeji půdy, a to v pořadí

a) uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,

b) vlastník stavby,

c) obec,

d) vlastník sousedícího zemědělského pozemku

s tím, že se převod provede podle podmínek uvedených v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy. Jestliže osoby uvedené v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje nepožádají o převod podle § 5 a 6 zákona o prodeji půdy, právo na převod zemědělského pozemku tímto způsobem jim zanikne.

Účastníkovi prodeje, který získá právo na uzavření smlouvy a toto právo nevyužije ve lhůtě uvedené v § 11 odst. 3 zákona o prodeji půdy, složená kauce propadá a je příjmem Pozemkového fondu. Ostatním účastníkům prodeje se složená kauce vrací nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Údaje o výměrách jsou informativní. Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy katastru nemovitostí.

Přílohy k žádostem:

a) Žádost oprávněné osoby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:

 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny

– kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu – pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 11a zákona o půdě, vč. ocenění nároku

– kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok

 • čestné prohlášení oprávněné osoby
 • čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
 • výpis z obchodního rejstříku, na kterém bude společníkem uvedeno, že výpis odpovídá skutečnosti, respektive prohlášením v případě, že v rejstříku doposud není provedena žádná změna – originál, nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců (předkládá pouze právnická osoba jako oprávněná osoba).
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

b) Žádost samostatně hospodařícího rolníka podle § 7 odst.1 písm. b) zákona o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:

 • kopie osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařícího rolníka, resp. osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
  • čestné prohlášení samostatně hospodařícího rolníka, že provozuje zemědělskou výrobu  minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona – na předepsaném formuláři
  • čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
  • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:

–  kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu – pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 11a zákona o půdě, vč. ocenění nároku

–   kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok

 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele

 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

c) Žádost společníka obchodní společnosti nebo člena družstva podle § 7 odst.1 písm. c)    zákona o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:

 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců
  u společníků veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnost
  s ručením omezeným a akciové společnosti, na  kterém bude společníkem uvedeno, že výpis odpovídá skutečnosti resp. prohlášením v případě, že v rejstříku dosud není provedena příslušná změna
 • čestné prohlášení člena obchodní společnosti, že obchodní společnost, jejímž je společníkem nebo družstvo, jehož je členem, provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy
 • akcionáři (společníci) akciové společnosti prokazují to, že jsou akcionáři:

a.      u akcií na jméno v listinné podobě výpisem ze seznamu akcionářů,

b.     u akcií na jméno v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných papírů,

c.      u akcií na majitele v listinné podobě akciemi,

d.     u akcií na majitele v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných papírů

e.      nejsou-li vydány akcie společnosti zatímními listy

 • čestné prohlášení o nabytí pozemků s uplatněním přednostního práva
 • souhlas a prohlášení obchodní společnosti nebo družstva s uplatněním přednostního práva k nabízenému pozemku podle § 7 odst. 5, 6 zákona o prodeji půdy
 • členové družstva prokazují skutečnost, že jsou členy, výpisem ze seznamu družstevníků
 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny

–  kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu – pozemkového úřadu,   ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 11a zákona  o půdě, vč. ocenění nároku

–    kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok

 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků

d) Žádost vlastníka 10 ha podle § 7 odst.1 písm. d) zákona o prodeji půdy

Přílohou žádosti jsou:

 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, kterým žadatel prokáže vlastnictví k minimálně 10 ha zemědělských pozemků v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji
 • čestné prohlášení, že žadatel vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím,do něhož náležejí pozemky určené k prodeji a tím splňuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy
  • čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
  • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny

–    kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu – pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 11a zákona o půdě, vč. ocenění nároku

–    kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok

 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

Podrobné informace včetně výpisu jednotlivých pozemků, žádosti a čestná prohlášení jsou zájemcům k dispozici na místně příslušném pracovišti Pozemkového fondu ČR, ohledně pozemků ležících na území hlavního města Prahy jsou tyto informace, žádosti a čestná prohlášení k dispozici
na Pozemkovém fondu ČR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a,
PSČ 130 00, a na webové stránce http://www.pfcr.cz
.

Pozemkový fond ČR žádá zájemce, aby své žádosti o převod pozemků podávali
na formulářích PF ČR místně příslušnému pracovišti nebo v případě pozemků  ležících na území hlavního města Prahy Pozemkovému fondu ČR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o převod v mezidobí od vyhlášení prodeje (převodu) do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude převod realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod.

Další termín veřejné nabídky pro prodej pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy je stanoven na 12. srpna 2011.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit.

Nabídka pozemků dle §7 zákona č. 95/1999 Sb. (staženo 630× )

Back to top

Skip to content