Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vodné 2019

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:

 

bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 35,70 41,06
Stočné 38,70 44,51
Celkem vodné a stočné 74,40 85,57

 

Zdůvodnění úpravy cen služeb

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.

Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.

Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.

 

Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018                                Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Back to top

Skip to content