Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vodné a stočné 2020 – VaK Jablonné nad Orlicí

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

 Tisková zpráva

 Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné: 

vodné              37,20 Kč/m3 bez DPH             42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH

stočné             40,40 Kč/m3 bez DPH             46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH

celkem             77,60 Kč/m3 bez DPH             89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc.

V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m3 včetně DPH 15 %. Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.

Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.

Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

  • zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí).
  • zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
  • nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.
  • zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
  • pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:

vodné              37,20 Kč/m3 bez DPH              40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné              40,40 Kč/m3 bez DPH              44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem             77,60 Kč/m3 bez DPH              85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).

Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019                                                Ing. Bohuslav Vaňous

 

 

Back to top

Skip to content