Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volba prezidenta České republiky 2018 – II. kolo

Volba prezidenta České republiky 2018

(II. kolo volby prezidenta ČR konanéve dnech 26.01.2018 a 27.01.2018)

 II. kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dnech pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu.

 

Vydání voličského průkazu pro II. kolo volby

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tedy od 28. srpna 2017 a to následujícími způsoby:

–              písemně – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče, pro II. kolo nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Ověření podpisu je v daném případě osvobozeno od správního poplatku. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

–              osobně – v tomto případě není písemná žádost voliče požadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

 

Voličský průkaz opravňuje občana volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

 

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do II. kola voliči obdrží ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti v budově obecního úřadu se sídlem Horní Třešňovec 225.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů na Obecním úřadě v Horním Třešňovci, nebo telefonicky na číslech 465 321 583 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Back to top

Skip to content