Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volba prezidenta České republiky 2018

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla dne 28. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta České republiky. Volby se uskuteční ve dvou dnech, v pátek 12.ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby se uskuteční rovněž ve dvou dnech v pátek  26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

 

Volební místnost, hlasování

Volební místnost bude na obecním úřadě v Horním Třešňovci v zasedací místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

 

Voličské průkazy

Také u prezidentské volby je zaveden institut voličského průkazu, pomocí něhož bude moci volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu (popř. v místě pobytu v zahraničí) nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení volby (tedy od 28. srpna 2017), a to následujícími způsoby (viz § 33 zákona o volbě):

 

  • PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena), pro případné kolo nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

POZOR!!!

Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

  • OSOBNĚv tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky pro první kolo jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby. tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístky.

 

Druhé kolo volby prezidenta republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dní po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Back to top

Skip to content