Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení – správce areálu zdraví a sportu D. Čermná

Městys Dolní Čermná
561 53 Dolní Čermná 76, IČO 278734, www.dolni-cermna.cz
tel.: 465 393 125, e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,
________________________________________________________________________________

Městys Dolní Čermná
vyhlašuje výběrové řízení

Název pracovní pozice:
správce areálu zdraví a sportu

Délka pracovního poměru:
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíců.

Místo výkonu práce:
Dolní Čermná

Předpoklady pro vznik pracovního poměru a další požadavky:
sportovně – kulturních činností městyse Dolní Čermná a jeho družebních styků, zejména:
– zajištění obsazenosti cca 150 lůžek, obsazenosti sportovišť a organizace všech s tím
souvisejících aktivit a činností
– správa a organizace družebních styků městyse Dolní Čermná a s tím souvisejících úkonů
a akcí;
– organizování kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo spolupořádaných městysem
– zpracovávání záměrů projektů, na které je možné získat finanční zdroje z prostředků EU
či národních zdrojů (zejména na neinvestiční, tzv. „měkké“ projekty); zajištění realizace
těchto projektů včetně udržitelnosti
– zpracování tiskových zpráv z chodu městyse a z uskutečněných akcí
Předpokládaný nástup:
od 01.07.2015

Platové podmínky:
Platové ohodnocení bude stanoveno v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (minimálně 9. platová třída) a dále podle dosaženého vzdělání, kvalifikace a započitatelné praxe.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
• datum a podpis zájemce
• kontakty (telefon, e-mail)

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (vzdělání od středoškolského výše, přehled zaměstnání s uvedením zaměstnavatele, období, vykonávané pozice, hlavní pracovní náplně, případně reference, …)
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis
• koncepce rozvoje areálu na období 2015 – 2022 o rozsahu max. 5 stránek formátu A4

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 25.03.2015 do 13 hod. v obálce označené nápisem „Neotevírat – výběrové řízení – správce AZAS“ na adresu:
Úřad městyse
Dolní Čermná čp. 76
561 53 Dolní Čermná

Další informace poskytne:
Petr Helekal, starosta městyse
tel.: 603 847 093 nebo 465 393 125

V Dolní Čermné, 9. března 2015

Petr Helekal, v. r.
starosta

výběrové řízení správce areálu

Back to top

Skip to content