Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení strážník městské policie
 

                                                                                                                      


V Lanškrouně dne
31. října 2008

 

 

Město Lanškroun vypisuje výběrové
řízení

 

NÁZEV
PRACOVNÍ POZICE:

Strážník městské policie   

 

DÉLKA
PRACOVNÍHO POMĚRU:

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

 

MÍSTO VÝKONU
PRÁCE:

Budova na
nám. J. M. Marků čp. 12, Lanškroun

 

PŘEDPOKLADY
PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:

Strážníkem se může stát bezúhonný občan
České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností
a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném
znění.

 

JINÉ POŽADAVKY:

v    
vzdělání
alespoň úplné střední  

v    
znalosti
právních předpisů:

§  
zákon
o obcích

§  
zákon
o obecní policii

§  
zákon
o přestupcích

§  
trestní
zákon

v    
řidičské
oprávnění skupiny B podmínkou

v    
aktivní
znalost práce s PC  

v    
komunikativní
schopnosti 

v    
nekuřák
výhodou

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

1.
ledna 2009 nebo dle dohody

 

PLATOVÉ PODMÍNKY:

zařazení dle
nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových
předpisů,

 

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE:

Jan Schlegel,
velitel městské policie, tel.: 465 385 256

Ladislav
Sychra, člen zastupitelstva města pověřený řízením městské policie, tel.:
604 206 033

 

Přihlášky musí
obsahovat tyto náležitosti
:

v  
jméno, příjmení a titul

v  
datum a místo narození

v  
státní příslušnost

v  
místo trvalého pobytu

v  
číslo občanského průkazu

v  
telefonický kontakt na uchazeče

v  
datum a podpis

 

K přihlášce
je nutno připojit tyto doklady:

v    životopis, ve kterém se uvedou údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se výkonu práce

v  
 výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením.

v  
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, případně ověřené kopie dokladů o získání odborných způsobilostí

v  
 v případě, že se uchazeči o výběrové
řízení nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady tak, aby mohly být připojeny
k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně.

 

TERMÍN PODÁNÍ
PŘIHLÁŠKY:

Písemné
přihlášky zasílejte do 14.11.2008 v obálce označené v levém horním
rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK – NEOTEVÍRAT“ na adresu:

                                           Jan
Schlegel

                                           velitel
městské policie

                                           nám. J.
M. Marků 12

                                           Lanškroun
– Vnitřní Město

                         563 16 LANŠKROUN

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

v  
Po skončení výběrového řízení budou
nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány.

v  
K výběrovému řízení budou rozeslány
pozvánky.

Back to top

Skip to content