Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení TS jednatel
Město Lanškroun

 

Vypisuje výběrové řízení na
funkci

jednatel obchodní společnosti Technické služby
Lanškroun, s.r.o.

 

MÍSTO VÝKONU
PRÁCE:

v     Lanškroun

 

PŘEDPOKLADY
PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:

Do funkce jednatele obchodní
společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. může být jmenována fyzická osoba,
která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

 

JINÉ POŽADAVKY:

v    
vysokoškolské vzdělání technického nebo
ekonomického směru

v    
orientace v oblasti komunálních služeb

v    
orientace v odpadovém hospodářství a
v nakládání s odpady

v    
znalost problematiky péče o veřejnou zeleň

v    
manažerské schopnosti

v    
znalost problematiky řízení, ekonomiky a
základních právních poměrů obchodních společností

v    
řidičské oprávnění alespoň skupiny B

v    
aktivní znalost práce s PC

v    
vysoké pracovní nasazení, komunikativní
schopnosti, flexibilita

v      
občanská bezúhonnost

v    
orientační přehled právních předpisů, se kterými
musí být jednatel společnosti schopen pracovat:

– občanský
zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce

– živnostenský
zákon

– daňové zákony
(zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani  silniční, …)

 – zákon o účetnictví a související

 – mzdové předpisy, předpisy sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění

 – předpisy z oblasti BOZP, požární
ochrany,…

 – zákon o ochraně veřejného zdraví

 – zákon o odpadech a související právní
předpisy z oblasti odpadového hospodářství

 – zákon o pohřebnictví

 – zákon o obcích

 – zákon o územním plánování a stavebním řádu

 – zákon o veřejných zakázkách, …

v    
 znalost
místních poměrů vítána

 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:

v    
vedení obchodní společnosti, která zajišťuje
komunální služby a odpadové hospodářství pro město

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

v    
01.10.2009, od 01.01.2010 jmenování do funkce jednatele společnost.

 

PLATOVÉ PODMÍNKY:

v    
smluvní odměna

 

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE:

v    
Ing. Petr
Kotěra, tajemník MěÚ    tel.:
465 385 224

 

PŘIHLÁŠKY:

Musí obsahovat tyto náležitosti:

v  
jméno, příjmení a titul

v  
datum a místo narození

v  
státní příslušnost

v  
místo trvalého pobytu

v  
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

v  
telefonický kontakt na uchazeče

v  
datum a podpis

K přihlášce
je nutno připojit tyto doklady:

v  
 životopis,
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech

v  
 výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením.

v  
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

 

Písemné přihlášky zasílejte do 30.06.2009
v obálce
označené v levém horním rohu nápisem
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL-
NEOTEVÍRAT“ na
adresu:

 Ing. Petr Kotěra

 tajemník MěÚ

 J. M. Marků 12

                                                563 16 Lanškroun

 

 

 

 

 

Ing. Martin Košťál

starosta města
Lanškroun

 

 

 

 

 

Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující
osobní údaje skartovány.

K VÝBĚROVÉMU
ŘÍZENÍ

BUDOU ROZESÍLÁNY
POZVÁNKY
!

Back to top

Skip to content