Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VÝZVA PRO DROBNÉ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

VÝZVA PRO DROBNÉ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Agentura CzechInvest zveřejnila předběžné podmínky plánované výzvy na podporu nákupu strojů pro drobné podnikatele. MAS ORLICKO pro žadatele na svém území poskytuje informační a konzultační podporu v této oblasti a hledá potenciálně vhodné projektové záměry.
Oficiální vyhlášení výzvy červen 2015
Příjem žádostí červen – říjen 2015
Realizace projektu do 30. 6. 2016

Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé ve vymezených ekonomických činnostech (zpracovatelský průmysl, stavebnictví, informační a komunikační činnosti a další), kteří hodlají realizovat svůj projekt na území MAS ORLICKO, zaměstnávají méně než 10 pracovníků a jejich podnikatelská historie není k datu podání žádosti starší 3 let.
Na co je možné žádat:

Podpora je zaměřena na nákup nového strojního vybavení.

Příklady vhodných aktivit:

dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Poskytovaná výše podpory:

Podpora je poskytována formou dotace do 45% způsobilých výdajů.
Dotace je poskytována ve výši 100 – 225 tis. Kč.
Bližší informace a konzultace:

MAS ORLICKO, Ing. Tomáš Vacenovský, tel.: 775 311 363, mail: vacenovsky@mas.orlicko.cz

VÝZVA PRO DROBNÉ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY (staženo 532× )

Back to top

Skip to content