Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou. 

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo čiré a barevné,
 • kovy,
 • jedlé oleje a tuky,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…).

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 • BIOLOGICKÉ – velkoobjemové kontejnery o objemu 10 m3 a 6m3
 • PAPÍR – sběrná nádoba modré barvy. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • PLASTY včetně PET lahví – sběrná nádoba žluté barvy. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY – sběrná nádoba žluté barvy. Pro shromažďování nápojových kartonů jsou také určeny plastové pytle oranžové barvy o objemu 80 l, které se odevzdávají na stanoviště sběrných nádob tříděného odpadu, …. Pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě v Horním Třešňovci. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1.500 l, barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo barevné“, nádoby barvy zelené) a (označení „sklo bílé“, nádoba barvy bílé). Sběrné nádoby na sklo jsou rozmístěny tak, aby na každém stanovišti byla minimálně jedna nádoba na sklo bílé a minimálně jedna nádoba na sklo barevné. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.
 • KOV – ke shromažďování je určen jeden velkoobjemový kontejner černé barvy, umístěný na stanovišti „u váhy“. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 • JEDLÉ OLEJE A TUKY – zelené sběrné nádoby o objemu 240 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, místním tisku, v místním rozhlase.

Organizace sběru a svoz jsou zajišťovány oprávněnou osobou.

Svoz objemného odpadu

Sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Organizace sběru a svoz jsou zajišťovány oprávněnou osobou.

Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, místním tisku, v místním rozhlase.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob:

 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l nebo 240 l a kontejnery o objemu 1.100 l, označené na viditelném místě vnějšího obalu sběrné nádoby nálepkou společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o., poskytnutou Obecním úřadem Horní Třešňovec.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou.

Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.

Nakládání s oděvy a textilem v rámci předcházení vzniku odpadu
 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s oděvy a textilem – kontejner bílé barvy.

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

Back to top

Skip to content