Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení voličům o době, místu konání voleb a způsobu hlasování do Zastupitelstva obce

Volby se uskuteční v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodina v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Třešňovec 225.
Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem.

Způsob hlasování
(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič může volit nejvýše 9 kandidátů.
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
(5) Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.
(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top

Skip to content