Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uzavírka pro motorová vozidla v lipové aleji na Mariánské Hoře

Obec Horní Čermná, podala dne 27. 04. 2021 návrh na Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích spočívající v umístění dopravního značení a zařízení dle přílohy na účelových komunikacích na pozemkových parcelách č. 7918 a 8039 v katastrálním území Horní Čermná, a na pozemkové parcele č. 5322 v katastrálním území Horní Třešňovec z důvodu veřejného zájmu ochrany památných stromů nacházejících se v lipové aleji umístěné na pozemkové parcele č. 7918, k. ú. Horní Čermná, a to do doby realizace opatření konzultovaných s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Odborem životního prostředí Městského úřadu Lanškroun. Správní orgán v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal možné dopravní řešení s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, vydalo k předmětnému návrhu souhlasné stanovisko dne 21. 04. 2021 pod čj. KRPE-25820-1/ČJ-2021-171106.

 

Přechodné dopravní značení a zařízení bude instalováno ve dnech od 06. 05. 2021 do 30. 06. 2021.

Back to top

Skip to content