Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení na vedoucího pracovníka MAS Lanškrounsko

Výběrové řízení na vedoucího pracovníka MAS Lanškrounskoýběrové řízení na vedoucího pracovníka MAS Lanškrounsko (staženo 286× ) Výběrové řízení na vedoucího pracovníka MAS Lanškrounsko (staženo 341× )

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Rada Místní akční skupiny Lanškrounko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 

Vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie komunitně vedeného územního rozvoje území v působnosti MAS Lanškrounsko, z.s.

pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s prodloužením na dobu do konce roku 2022 při schválení podpory realizace Strategie

nástupní plat 27 000 Kč

 

Požadujeme:  minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, řidičské oprávnění pro osobní automobil .

Předpoklady:státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení           věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,

Preferenční kritéria : zkušenosti s prací ve veřejné správě, zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti se zpracováním a vyúčtováním dotací z národních zdrojů a zdrojů EU

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.

 

K přihlášce je nutno přiložit:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných předpokladů a preferenčních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu: 01.03.2015, příp. dle dohody

Místo výkonu práce: Kancelář MAS Lanškrounsko v Lanškrouně

 

Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 10.02.2015 včetně na adresu:

Místní akční skupina Lanškrounko, z.s., Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun, 563 01

 

Kontaktní e-mail : fiala@redea.cz

 

Info o Strategii komunitně vedeného územního rozvoje a o MAS Lanškrounsko dále získáte na: www.maslanskrounsko.cz a na nsmascr.cz ( Národní síť MAS ČR) .

 

 

Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “

 

MVDr. Josef Vinduška

Místopředseda MAS Lanškrounsko

 

Lanškroun , 29.12.2014

 

Back to top

Skip to content