Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
z rozhodnutí MŠMT proběhne zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/21 ve stanoveném termínu (ve středu 6. 5. 2020), ale bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců.

Vyplněnou Žádost o přejetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit do školy od 2. 5. do 6. 5. 2020 jedním z těchto způsobů:

  1. datovou schránkou (datová schránka školy: o9q83d)
  2.  e-mailem, ale s uznávaným elektronickým podpisem
  3.  vhodit ji do schránky školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pro doložení očkování  dítěte se v současné době nevyžaduje návštěva lékaře, přílohou žádosti však musí být čestné prohlášení s kopií očkovacího půkazu dítěte (viz Žádost…).

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ platná pro školní rok 2020-21

Kapacita mateřské školy je ve zřizovací listině stanovena na 24 míst.

Pro školní rok 2020/21 se počítá s 6 volnými místy.

Termín zápisu je stanoven na středu 6. 5. 2020.

  1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou pro mateřskou školu.
  2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určitým počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané žádosti.

Kritéria

 

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti

Kritérium Body
Místo trvalého pobytu v obci Horní Třešňovec 50
Místo trvalého pobytu mimo obec Horní Třešňovec 1
Věk dítěte Dosažení 2 let věku do 31. 8. 2019 0
Dosažení 3 let věku do 31. 8. 2019 10
Dosažení 4 let věku do 31. 8. 2019 20
Dosažení 5 let věku do 31. 8. 2019 (pro případ odkladu školní docházky) 30

 

Přijaté děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti.

Upozornění:

  1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. 6. 5. 2020.
  2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).
  3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Pouze u dětí zařazených do povinného předškolního vzdělávání není splnění očkování podmínkou pro přijetí do mateřské školy.
  4. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
  5. O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka škola.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno poštou do vlastních rukou.

Back to top

Skip to content